Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky společnosti fitPROfit s.r.o., se sídlem Hrnčířská 573/6, IČ 29194466, DIČ: CZ29194466, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64712 (dále jen „my“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi námi (jako prodávajícím) a Vámi (jako kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován na webovém rozhraní www.ketodiet-brno.cz (dále jen „webové rozhraní“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží, službu či jiné plnění uvedené v objednávce (dále jen „zboží“), a Vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s balením, dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Není-li stanoveno jinak, není balné účtováno. Výši nákladů Vám vždy sdělíme ještě před potvrzením objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1. Jaké zboží prodáváme?

Vedle jiného zboží (dále jen „spotřební zboží“) se za zboží pro potřeby těchto obchodních podmínek považují zejména potraviny a potravinové doplňky (jídla, nápoje, dezerty, sirupy atp.) obsahující proteiny a/nebo vitamíny a/nebo minerály. Upozorňujeme Vás, že zboží není lékem ani léčivem. Před započetím diety založené na užívání zboží Vám doporučujeme poradit se s lékařem. Užívání zboží nenahrazuje konzultaci u lékaře či jiného specialisty. Výsledky diety založené na zboží nejsou zaručeny pro každého a liší se podle individuálních dispozic zákazníka.

Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, je třeba potraviny a potravinové doplňky uchovávat v suchu, při pokojové teplotě, bez vystavení přímému slunci. Země původu potravin a potravinových doplňků je uvedena na obalech jednotlivých produktů.

1.2. Je každá smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že jste spotřebitelem. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a příslušných ustanovení těchto obchodních podmínek. Jako nespotřebitel nemáte zejména zvláštní práva uvedená v čl. 1.3. těchto obchodních podmínek a ustanovení navazujících.

1.3. Jaká máte zvláštní práva, pokud máte postavení spotřebitele?

Jako spotřebitel máte především (i) právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo webové rozhraní (viz. čl. 5 těchto obchodních podmínek), (ii) nárok na záruku na nepoužité nepotravinářské zboží v délce 24 měsíců (pro potravinářské zboží platí datum minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží) a (iii) právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí (i) objednávkou, jejím přijetím z naší strany a podmínkami či pokyny uvedenými na webovém rozhraní pro potřeby uskutečnění objednávky a užití webového rozhraní, (ii) těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, (iii) podmínkami ochrany osobních údajů (včetně zasílání obchodních sdělení a zpracování cookies) a, v otázkách jinak neupravených, (iv) platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (pouze pokud jste spotřebitelem). V případě rozporů má přednost dokument řazený v tomto seznamu výše.

Smlouva se řídí českým právem. Pokud smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, vylučuje se uplatnění kolizních norem. Pokud vám právní řád, který se na Vás bez ohledu na zvolené právo povinně vztahuje (veřejnoprávní předpis), poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany (platí zejména pro oblast ochrany spotřebitele, ochranu osobních údajů atp.).

Uzavřením smlouvy na sebe obě smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky, zejm. potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi a rovněž prohlašujete, že je vám více než 18 let, objednáváte-li zboží, u něhož je věk alespoň 18 let zákonnou podmínkou jeho zakoupení.

1.6. UŽIVATELSKÉ RECENZE

Recenze zákazníků nejsou naší společností nijak zpracovávány, recenze jsou neověřené. Nově jsme v administraci nastavili možnost hodnocení produktů pouze pro registrované zákazníky, abychom mohli prokázat pravost těchto recenzí.

 

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak smlouvu uzavíráme?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží. U zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru a fotografie jsou ilustrativní (rozhodující je popis zboží), nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste podali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Nedílnou součástí smlouvy jsou vždy i tyto obchodní podmínky.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy, a Vaše správné a pravdivé kontaktní údaje (dodací a případně fakturační). 

Před závazným potvrzením objednávky Vám doporučujeme zkontrolovat zadané údaje, zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu, a případně provést Vámi požadované úpravy. Před potvrzením objednávky máte poslední možnost zadané údaje měnit.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich případné změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat e-mailem. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. 

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky tímto způsobem nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží a uhradíte celou kupní cenu.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Koupí zboží zároveň stvrzujete, že jste seznámen s podmínkami jeho použití a plně chápete potenciální nebezpečí, které hrozí při nesprávném zacházení se zbožím. Mimo jiné stvrzujete, že netrpíte žádnou z kontraindikací uvedených na webovém rozhraní a užití zboží je pro Vás bezpečné. Rovněž se zavazujete seznámit s podmínkami užívání zboží a nebezpečím hrozícím při jeho nesprávném užívání všechny další osoby, které s tímto zbožím mohou přijít do styku.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti s objednávkou vynaložili nebo újmy, která nám byla způsobena.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání či zpracování objednávky, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na již odeslané (připravené) objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek, tím však není dotčeno možné použití dvou výše uvedených odstavců.

2.6. Jak uzavřenou smlouvu získám?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran, archivujeme ji v elektronické podobě, a je Vám dostupná ve webovém rozhraní, pokud jste registrovaný zákazník, jinak není přístupná. Na Vaši žádost Vám jí rovněž zašleme e-mailem nebo vytištěnou poštou. Při zasílání Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumím?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: ketodiet-brno@email.cz. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete v současné době uhradit (i) v hotovosti při převzetí zboží na našich provozovnách v Brně a to: Svět Diet Hrnčířská 6 a Svět Diet Hybešova 49, při převzetí zboží, které Vám bylo dodáno formou rozvozu po městě Brně nebo (ii) platební kartou při převzetí zboží na našich provozovnách v Brně a to: Svět Diet Hrnčířská 6 a Svět Diet Hybešova 49, při převzetí zboží, které Vám bylo dodáno formou rozvozu po městě Brně nebo (iii) on-line platbou přes platební bránu GoPay nebo (iiii) předem převodem na náš účet (2221425319/0800) nebo (iiiii) elektronickými gastro stravenkovými kartami společností: Sodexo, Edenred-Ticket restaurant a NašeStravenka. Další způsoby platby budou případně uvedeny na webovém rozhraní.

3.2. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná jen v českých korunách (Kč).

3.3. Můžeme požadovat uhrazení ceny předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat jen u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč nebo máme-li pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky či řádném splnění povinností z Vaší strany. V těchto případech Vás však vždy kontaktujeme.

Jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Jak dodáváme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní nebo Vám je sdělíme po telefonu či e-mailu (v případě uzavření smlouvy telefonicky či e-mailem). Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. 

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Výše nákladů na dodání zboží je v závislosti na způsobu dodání zboží uvedena na webovém rozhraní nebo Vám ji sdělíme po telefonu či e-mailu (v případě uzavření smlouvy telefonicky či e-mailem).

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3. Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem a je objednané do 17:00 hod. zpravidla dodáme ještě týž den (rozvozy jsou v období 17:00 – 21:00 hod.) nebo dle domluvy jindy.

Zboží, které není skladem, dodáme, jakmile to bude možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany. Opakované bezdůvodné nepřejímání zboží z Vaší strany může vést k tomu, že u Vašich objednávek budeme mít pochybnosti o jejich pravosti a vážnosti.

4.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro ulehčení jsme pro Vás připravili formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy, který prosím zašlete na naši kontaktní adresu:

fitPROfit s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

nebo na e-mail: ketodiet-brno@email.cz. Přijetí Oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Toto odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek nebo sleva podmíněná uskutečněním nákupu (např. výší kupní ceny či typem zboží), platí, že byly darovací smlouva či ujednání o poskytnutí slevy uzavřeny s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran, pozbývá darovací smlouva a/nebo ujednání o poskytnutí slevy účinnosti a dárek či poskytnutou slevu jste povinni vrátit společně s vraceným zbožím.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s §1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
(i) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, (ii) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele pro jeho osobu.

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši kontaktní adresu. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej převzít.

Vracené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. K vrácenému zboží doporučujeme přiložit (i) kopii dodacího listu a faktury nebo účtenky, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží, (ii) písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (ideálně na našem formuláři) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, převzetí hotovosti podle způsobu platby, jakým bylo zboží původně uhrazeno). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné, částečně spotřebované či trpí jinou vadou, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5.7. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech (i) technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek), (ii) zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel nám nedodal zboží nebo se zboží již nedodává do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat, (iii) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním nebo nebezpečným.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku dle způsobu platby, jakým bylo zboží původně uhrazeno. Penežní prostředky v tomto případě vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Kde a jak můžete vady reklamovat?

Při uplatňování práv z vadného plnění je třeba postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Reklamační řád obsahuje i veškeré informace o záruční době zboží, jaká práva z vadného plnění máte a jak je můžete uplatnit.

Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti. S uplatněním reklamace Vám pomůže Reklamační protokol, který stačí vyplnit.

6.2. Co když se na řešení vady nedohodneme?

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Pokud smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, nejsou výše uvedeným dotčena Vaše práva vyplývající z právního řádu, který se na Vás bez ohledu na výše zvolené právo povinně vztahuje (veřejnoprávní předpis), a to včetně možnosti obrátit se na příslušnou instituci v daném státě.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/), v případě potravinářského zboží Státní zemědělská a potravinářská inspekce (http://www.szpi.gov.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím kontaktního e-mailu: ketodiet-brno@email.cz. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

7.3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet), s čímž souhlasíte. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné či textové formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu (jste-li registrovaný zákazník).

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Znění smlouvy (včetně obchodních podmínek) můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se však řídí vždy tím zněním smlouvy (včetně obchodních podmínek), za jejichž účinnosti vznikly.

 

Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 5.1. 2023

Kontakty:

KetoPoint Brno Hrnčířská 573/6, 602 00  Brno

Telefonní číslo: 733 133 171 (dostupný pouze v otevíracích hodinách)

Identifikační číslo provozovny: 1010755871

e-mail: ketodiet-brno@email.cz