Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a s nařízením evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tímto Vám poskytujeme informace, jakým způsobem získáváme a nakládáme s Vašimi osobními údaji a jak zajišťujeme jejich zpracování. Zároveň tímto plníme informační povinnost vyplývající z GDPR.

Kdo je zpracovatelem Vašich osobních údajů?

 • Zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost fitPROfit s.r.o., IČ: 29194466, se sídlem: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64712, zastoupená Mgr. Kamilou Knotkovou – jednatelkou.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační údaje, které zahrnují zejména: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, příp. IČ, DIČ.
 • Kontaktní údaje, které zahrnují zejména: e-mailovou adresu, telefonní číslo, doručovací adresu, fakturační adresu.
 • Údaje o nákupu, zejména: podrobnosti týkající se zpracování objednávky (číslo objednávky, částka k úhradě, předmět objednávky, způsob doručení objednávky, způsob uhrazení objednávky, záznamy o platbách).
 • Bezpečnostní a informační údaje, zejména: Vaše přihlašovací údaje, identifikační údaje, uživatelské jméno a heslo, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, IP adresu, typ a verzi prohlížeče.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Osobní údaje zpracováváme pouze pro daný účel, tedy z důvodu naplnění smlouvy a s nimi souvisejících úkonů (komunikace s Vámi, zpracování a vyřízení objednávky atd.) nebo pokud nám právní předpis ukládá, abychom osobní údaje zpracovávali, např. z. č. 563/1991 Sb., (zákon o účetnictví).
 • Cookies: Cookies je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Díky cookies můžeme identifikovat způsob, jak s obsahem webových stránek pracujete. Souhlas s umístěním cookies je dobrovolný.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

 • Osobní údaje získáváme přímo od Vás, např. při vyplňování registračního formuláře nebo při vyplňování kontaktních údajů (při nákupu bez registrace).

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Zpracování osobních údajů je prováděno manuálně i automatizovaně elektronickými prostředky. Přijali jsme takové opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před zneužitím či jiným neoprávněn zásahem. Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky.

 Jaká práva máte při zpracování osobních údajů?

 • Právo na přístup. Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem. Za tímto účelem máte právo na vystavení potvrzení o těchto skutečnostech.
 • Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že některý osobní údaj, který o Vás zpracováváme je chybný, nepřesný či neúplný, máte právo na jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz. V případě, že zpracování Vašich osobních údajů není nezbytné, máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali.
 • Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. pokud máte za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který neodpovídá účelu zpracovávání, nebo popíráte přesnost zpracovávaných údajů, máte právo podat návrh na omezení zpracování údajů. Pokud podáte návrh na omezení zpracování a my tomuto návrhu vyhovíme, omezíme zpracování na nezbytné minimum. V případě, že návrhu nevyhovíme, budeme Vás o této skutečnosti řádně a včas informovat.
 • Právo na přenositelnost. Máte právo získat od nás všechny údaje, které jste nám Vy poskytli za účelem plnění smlouvy, Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. 
 • Právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo podat námitku, abychom Vaše osobní údaje nezpracovávali. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít legální a legitimní důvod.
 • Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, tedy v rozporu se závaznými právními předpisy, máte právo podat proti takovémuto neoprávněnému zpracovávání osobních údajů stížnost, kterou můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, kterému přísluší pravomoc při nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

 • V případě, že se rozhodnete uplatnit jakékoliv právo shora uvedené, učiňte tak zprávou zaslanou na naši e-mailovou adresu nebo zašlete dopis na adresu našeho sídla. O vyřízení Vámi uplatněného práva Vás budeme bezodkladně informovat.